Chapter

1. Úvod

Tématem mé bakalářské práce je kupónová privatizace v ČR, unikátní ekonomický experiment, jenž byl součástí největšího majetkového přesunu na našem území za posledních několik staletí a jenž byl mnohými postkomunistickými státy posléze následován. Přestože od konce  kupónové privatizace uplynulo již 13 let, je stále v literatuře aktuálním tématem a předmětem debat a polemik ekonomů, ale i dalších.

Cílem mé práce je zmapovat konkrétní implementaci (způsob provedení) kupónové metody privatizace v našich podmínkách. V první části práce bych se rád podrobně věnoval výchozím podmínkám Československa na počátku transformace, způsobu realizace kupónové privatizace, jejím cílům, důvodům pro zvolení této nestandardní metody a rovněž institucím a regulačnímu rámci, jež byly s kupónovou privatizací spjaty. Tato část zahrnuje kapitoly 2 a 3.

Ve druhé části (kapitoly 4 a 5) se zaměřím na několik důsledků použití kupónové privatizace, porovnávám cíle této metody s jejími reálnými výsledky. Dále bych se chtěl zamyslet nad tím, nakolik bylo její použití, s ohledem na výchozí podmínky ČR po roce 1989, nezbytné a jaké byly (byly-li) alternativní možnosti privatizace státního majetku.

Tak jako vše ostatní, i kupónová privatizace měla své přínosy i své náklady a na základě přínosů a nákladů bychom KP i její případné alternativy měli jako ekonomové primárně hodnotit. Vedle svého ekonomického významu však KP měla (a stále má) rovněž svůj nezanedbatelný význam politický; a i toto hledisko je třeba brát v potaz.

Mnozí čeští autoři publikující práce o kupónové privatizaci, jsou s ní politicky spjatí (ať už na jedné či na druhé straně) a proto je potřeba velkou část české literatury na toto téma brát s odstupem. Oproti tomu zahraniční zdroje o KP jsou sice objektivnější, postrádají však obvykle širší znalosti českých reálií. Při práci s literaturou je proto nezbytné s těmito faktory počítat.

Má práce se zaměřuje primárně na období od roku 1989 přibližně do konce roku 1997, tedy od pádu komunistického režimu do konce tzv. „třetí vlny“ kupónové privatizace. Věnuje se převážně privatizaci v České republice; a pro účely srovnání také částečně v dalších srovnatelných ekonomikách (tj. Polsko, Maďarsko, příp. Slovensko)

0 Comments ↓

No comments yet.

Leave a Reply